Logo The World of Bee

Algemeen

·       Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke activiteit georganiseerd en/of elke overeenkomst afgesloten door de organisatie The World of Bee. Er kan door de betrokken partijen enkel uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden worden afgeweken. Indien niets anders wordt bepaald, blijven deze voorwaarden aanvullend van toepassing.

·       The World of Bee kan deelneming aan een activiteit ontzeggen en/of elke overeenkomst opschorten indien de algemene voorwaarden niet (volledig) worden nageleefd door de deelnemer(s) van de activiteit(en).

·       Deelnemers, bezoekers, … zijn verplicht zich steeds te gedragen naar de richtlijnen en aanwijzingen aangegeven door de The World of Bee of haar lesgevers gedurende de activiteiten. Dit voor ieders veiligheid en voor een goede organisatie van de activiteiten.

 

Aansprakelijkheid

·    The World of Bee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of beschadiging van meegebrachte voorwerpen en/of goederen door de deelnemer(s).

·    The World of Bee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdens de activiteiten opgelopen lichamelijk letsel.

·    The World of Bee kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen lichamelijke letsels buiten de ruimte waar de activiteiten doorgaan. Diefstal, verlies of beschadigingen toegebracht door deelnemer(s), bezoekers, … aan eigendommen (zowel roerende als onroerende goederen) waar de activiteiten doorgaan of aan eigendommen (zowel roerende als onroerende goederen) van The World of Bee organisatie zelf, kunnen door de The World of Bee steeds verhaald worden op de betrokken perso(o)n(en).

·    Deelnemer(s) van de activiteiten, met uitzondering van de danslessen georganiseerd door Bee Dance, zijn steeds verzekerd voor ongevallen die zich voordoen gedurende de activiteit(en). De deelnemer(s) aan de danslessen georganiseerd door Bee Dance, zijn verzekerd voor ongevallen gedurende de danslessen door lid te worden van The Bee Community (verplicht bij inschrijving voor danslessen). In ieder geval is/zijn de deelnemer(s) niet verzekerd voor letsels veroorzaakt door niet aangepast schoeisel, kledij, …

 

Publiciteit

·        Door het uitdrukkelijk aanvaarden van de algemene voorwaarden, gaan deelnemer(s) eveneens akkoord met het al dan niet maken en gebruik van foto’s en beeldmateriaal zoals  hieronder aangegeven.

·        Bij elke inschrijving dienen de deelnemer(s) uitdrukkelijk al dan niet hun akkoord te geven m.b.t. tot het maken en gebruiken door The World of Bee organisatie van foto’s of beeldmateriaal van de deelnemer(s) aan activiteiten. Indien de deelnemer(s) uitdrukkelijk akkoord gaan met het maken en gebruiken van foto’s en/of beeldmateriaal, geven zij hierbij eveneens uitdrukkelijk de toestemming aan de The World of Bee organisatie om deze foto’s of beeldmateriaal van de deelnemer(s) online te publiceren op de website, nieuwsbrieven en/of sociale media en deze te gebruiken als reclamemateriaal zowel digitaal als op papier.

·        Ingeval u dit toch niet wenst dient u The World of Bee hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen door een e-mail te versturen naar hello@theworldofbee.be.

·    Het is de bezoekers, deelnemer(s), .. steeds strikt verboden om foto’s of beeldmateriaal te maken van de activiteiten of andere bezoekers, deelnemer(s), … zonder toestemming van The World of Bee of de lesgevers.

 

Inschrijving

·    De inschrijving gebeurt online en is strikt persoonlijk. Slechts door uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van The World of Bee is de inschrijving overdraagbaar.

·    Na inschrijving is de deelnemer het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. De inschrijving is pas definitief na het ontvangen van de betaling.

·    Door inschrijving van één of meerdere van onze activiteiten gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.  Elke deelnemer dient deze algemene voorwaarden altijd volledig na te leven.

·    The World of Bee bepaalt steeds de dagen, de tijdstippen en het aantal deelnemers van alle activiteiten die The World of Bee organiseert.

·    The World of Bee mag activiteiten annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Bijvoorbeeld bij een te weinig aantal deelnemers aan een activiteit,  ziekte,  overmacht,  … Het inschrijvingsgeld, met uitzondering van de danslessen van Bee Dance, wordt in dat geval volledig terugbetaald. Indien één of meerdere dansles(sen) van Bee Dance niet zou kunnen doorgaan op initiatief van The World of Bee omwille van ziekte, overmacht, … blijft het volledig inschrijvingsgeld verschuldigd, tenzij anders schriftelijk meegedeeld door de organisatie van The World of Bee. Indien een dansles bij het start van het dansjaar niet zou kunnen doorgaan door bijvoorbeeld te weinig aantal deelnemers of een andere reden, word in dat geval het volledige inschrijvingsgeld voor die dansles terugbetaald.

 

 

Betaling

·    De betaling gebeurt online via de website.

·    Het bedrag van de inschrijving wordt niet terugbetaald. Dit kan enkel mits een geldige reden en een schriftelijke overeenkomst tussen The world of Bee en de deelnemer(s).

·    In geval van ziekte/ongeval kan een deel (pro rata berekend) van het inschrijvingsgeld worden teruggeëist. De deelnemer dient hiervoor een (geldig) schriftelijk bewijs te mailen naar ons met een doktersattest in de bijlage. Bovendien kan bij (gedeeltelijke) terugbetaling een administratieve kost ingehouden worden door The World of Bee.


 

Persoonsgegevens & privacy

·    Door het uitdrukkelijk aanvaarden van de algemene voorwaarden, gaat/gaan de deelnemer(s) eveneens akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals hieronder vermeld.

·    The World of Bee verzamelt persoonsgegevens van deelnemer(s) voor het bijhouden van ons ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatie-doeleinden. The World of Bee gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens.

·    The World of Bee gebruikt de genoemde persoonsgegevens onder meer om de deelnemer(s) op de hoogte te brengen van activiteiten en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster.

·    Indien de deelnemer(s) geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie of directe marketing van The World of Bee, kan deze zich kosteloos uitschrijven d.m.v een e-mail naar  hello@theworldofbee.be. De deelnemer(s) zijn er van op de hoogte dat ze in dat geval mogelijk niet van alle diensten van The World of Bee gebruik kunnen maken.

·    De meeste informatie op onze website is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten verstrekt worden. In bepaalde situaties kan er naar persoonlijke gegevens gevraagd worden. Bijvoorbeeld bij de inschrijving van een activiteit. Deze info wordt louter door de organisatie The World of Bee gebruikt.

·    Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor The World of Bee, de boekhouder van The World of Bee (Boekhoudkantoor Thilo – Herk-de-Stad) en de lesgevers van de verschillende activiteiten die de The World of Bee organisatie organiseert. De persoonsgegevens kunnen door de lesgevers onder meer gebruikt worden om via e-mail of via telefoon contact op te nemen met de ouders, de voogd, … van de kinderen in bijvoorbeeld een noodgeval.

·    De persoonsgegevens van de deelnemer(s) worden bewaard gedurende het jaar van inschrijving (lopende van september tot en met augustus het kalenderjaar erna) alsook nadien voor het versturen van communicatie of directe marketing i.v.m. de activiteiten die The World of Bee organiseert. De persoonsgegevens worden door de boekhouder van de The World of Bee gedurende 5 jaar bewaard.

·    De deelnemer(s) heeft/hebben op grond van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens het recht om op elk moment zijn/haar persoonsgegevens die door de The World of Bee organisatie worden bijgehouden in te kijken en een kopie ervan te vragen. Daarnaast heeft/hebben de deelnemer(s) alsook het recht te vragen om deze gegevens aan te passen indien deze onvolledig, onjuist of niet afdoende zouden zijn.